Zgłoszone uwagi do POŚ aPWŚK

W celu wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa wspólnotowego transponowanych do prawa krajowego opracowana aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddane zostały procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). Obowiązek ten wynika z:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,
  • Konwencji z dnia 25 lutego 1991 r. o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

W polskim prawodawstwie o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mówi art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1235, z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą OOŚ. W trakcie prowadzonej procedury uzyskano od właściwych organów (tj. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektorów Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie) zgodnie z wymaganiami art. 53 ustawy OOŚ, uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Sporządzony projekt aPWŚK wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddane zostały w dniach od 5 do 27 stycznia 2015 r. konsultacjom społecznym. W ramach tego, w dniu 26.01.2015 r. odbyło się w Warszawie spotkanie konsultacyjne, w którym wzięli udział m. in. przedstawiciele administracji państwowej, jednostek naukowych oraz organizacji przyrodniczych.

Zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko dotyczyły głównie wprowadzenia zmian do wskazanych zapisów dokumentu, jego uzupełnienia o dodatkowe elementy, analizy oraz doprecyzowania użytych sformułowań. Z kolei uwagi zgłoszone do projektu aPWŚK zawierały m. in. propozycję zmiany działań w programie działań, bądź dotyczyły kwestii związanych z zastosowanym podejściem do ich wskazywania.

Zgodnie z wymogami art. 58 ustawy OOŚ uzyskano od właściwych organów opinie na temat przedłożonych do konsultacji dokumentów. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Sanitarny oraz Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie pozytywnie zaopiniowali przedmiotowe dokumenty. Natomiast Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku nie przekazał opinii w przedmiotowej sprawie.

Społeczeństwo w ramach prowadzonych konsultacji społecznych mogło zgłaszać swoje uwagi za pomocą:

  • formularza elektronicznego dostępnego na stronie www (www.apgw.kzgw.gov.pl),
  • drogą elektroniczną na adres: konsultacje-apwsk@kzgw.gov.pl,
  • w formie pisemnej na adres KZGW: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa,
  • osobiście do protokołu w siedzibie KZGW.

Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych, treść Prognozy oddziaływania na środowisko oraz projekt aPWŚK, zostały zmodyfikowane w zakresie odpowiadającym uwzględnionym uwagom. Szczegółowe odniesienie do poszczególnych uwag zaprezentowano w tabeli rozbieżności.

 

 Tabela_rozbieżności_konsultacje_aPWŚK.XLSX

x Informujemy, że strona www.apgw.kzgw.gov.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności.