FAQ

 1. Co to jest Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW)?
  Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000r.) jest ogólnoeuropejskim aktem prawnym określającym ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Zobowiązuje Państwa Członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.
  Zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) zostały transponowane do prawa polskiego poprzez ustawę Prawo wodne.
 2. Jaki jest cel Ramowej Dyrektywy Wodnej?
  Nadrzędnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód w Europie. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną każde Państwo Członkowskie zobowiązane jest do opracowania planów gospodarowania wodami dla wszystkich obszarów dorzeczy, zgodnie z którymi prowadzona jest gospodarka wodna w Państwie Członkowskim oraz ich cyklicznej aktualizacji.
 3. Ile dorzeczy jest na terytorium Polski?
  Na terytorium Polski wyznaczono 10 obszarów dorzeczy: 2 obejmujące większość kraju -  Wisły i Odry oraz 8 mniejszych -  Jarftu, Świeżej, Dunaju, Dniestru, Łaby, Pregoły, Ücker oraz Niemna. Wszystkie obszary dorzeczy wykraczają poza granice kraju.
 4. Czy każde dorzecze ma plan gospodarowania wodami?
  Tak, dla każdego dorzecza w 2009 roku opracowano plany gospodarowania wodami.  W 2011 roku Rada Ministrów przyjęła Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, które następnie opublikowane zostały w Monitorze Polskim. Zgodnie z wymaganiami RDW w 2014 roku zostały przygotowane projekty ich aktualizacji.
 5. Co to jest plan gospodarowania wodami?
  Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest podstawowym dokumentem planistycznym, decydującym o kształtowaniu stanu zasobów wodnych, usprawniającym proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, a także wskazującym na konieczność wprowadzenia racjonalnych zasad gospodarowania wodami w przyszłości.
 6. Co zawiera plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza?
  Każdy plan gospodarowania wodami zawiera m.in.: ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza; podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych; wykazy obszarów chronionych; mapę sieci monitoringu; ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych; podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód; podsumowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju (PWŚK), z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych; wykaz innych szczegółowych programów i planów gospodarowania dla obszaru dorzecza; podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych; wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza; informację o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji źródłowej.
 7. Dlaczego plany gospodarowania wodami są ważne?
  Najważniejszym elementem każdego planu gospodarowania wodami są programy działań, których realizacja ma doprowadzić do poprawy jakości wszystkich wód oraz pozytywnie wpłynąć na stan całego środowiska wodnego. Poprawa stanu wód przyczyni się jednocześnie do szeroko rozumianego rozwoju, a tym samym wpłynie pozytywnie na życie całego społeczeństwa.
  W ramach każdego planu opracowano programy działań obejmujące działania podstawowe (wynikające z obowiązującego prawa), które mają na celu utrzymanie obecnego poziomu presji i tym samym utrzymanie stanu oraz działania uzupełniające obejmujące dodatkowe środki, które mają na celu wspieranie osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP zagrożonych nieosiągnięciem ustalonych celów.. Działania uzupełniające ukierunkowane są przede wszystkim na rozpoznanie i redukcję presji odpowiedzialnych za wskazane ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.
 8. Co to jest JCWP?
  JCWP  to skrót i oznacza: jednolitą część wód powierzchniowych. Jest to oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych
 9. Co to jest JCWPd?
  JCWPd to skrót i oznacza:  jednolitą część wód podziemnych. Jest to określona objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.
 10. Co to jest Formularz Uwag?
  Formularz Uwag jest to narzędzie za pośrednictwem, którego społeczeństwo ma możliwość wnoszenia uwag do dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę. Poprzez formularz Wykonawca ma możliwość ustosunkowania się do zgłaszanej uwagi, podania przyczyny nieuwzględnienia lub wyjaśnienia swojego stanowiska w konkretnej kwestii.
 11. Co to jest PWŚK?
  Program wodno środowiskowy kraju to zbiór działań wskazanych dla Jednolitych Części Wód powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chronionych zgodnie z art. 5 RDW w celu  osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. Realizacja tych działań jest ukierunkowana na redukcję istotnych presji oddziałowujących na wody.
 12. Na czym polega renaturyzacja rzeki?
  Renaturyzacja rzek to działania mające na celu przywrócenie stanu cieku uprzednio zmodyfikowanego, do stanu zbliżonego do naturalnego (istniejącego przed wprowadzeniem zmian lub występującego w naturze).
 13. Na czym polega rekultywacja jeziora?
  Rekultywacja jeziora polega na prowadzeniu działań mających na celu poprawę stanu ekosystemów jeziornych. Najczęstszą przyczyną degradacji ekosystemów jeziornych jest nadmierny dopływ biogenów, co za tym idzie rekultywacja jeziora polega na usunięciu bądź dezaktywacji substancji biogennych w wodach jeziora.
 14. Na czym polega program udrażniania rzek?
  Program udrażniania rzek ma na celu przywrócenie ciągłości morfologicznej rzekom w tym przywrócenie możliwości migracji ryb i makrobęzkręgowców. W praktyce udrożnienie rzek polega na likwidacji barier i przegród na cieku lub budowie urządzeń umożliwiających migrację organizmów wodnych.
 15. Co to jest stan wód?
  Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną na stan wód powierzchniowych składa się ocena w zakresie stanu chemicznego i stanu ekologicznego. Obydwa stany mają znaczenie dla osiągnięcia dobrego stanu wód. Stan ekologiczny określa stan ekosystemów wodnych. Podstawą oceny stanu ekologicznego jest ocena elementów biologicznych, takich jak organizmy bentosowe, makrofity, ichtiofauna. Elementami wspierającymi tę ocenę są elementy fizykochemiczne oraz hydromorfologiczne. Stan chemiczny ocenia się na podstawie stężenia określonych substancji chemicznych. Stan wód podziemnych ocenia się w dwóch aspektach: ilościowym i chemicznym.
 16.  Co to są wody powierzchniowe?
  Wody powierzchniowe są to wody występujące na powierzchni ziemi, łatwe do bezpośredniego czerpania. Jednolite części wód powierzchniowych dzielimy na rzeczne, jeziorne, przejściowe i przybrzeżne.
 17. Co to są wody podziemne?
  Wody podziemne są to wody, zalegające pod powierzchnią Ziemi na różnych głębokościach, powstałe na skutek różnych procesów geologicznych.
 18. Co to jest dorzecze?
  Dorzecze to obszar, z którego całkowity odpływ wód powierzchniowych następuje ciekami naturalnymi przez jedno ujście do morza.
 19. Co to jest obszar dorzecza?
  Jest to obszar lądu i morza, składający się z jednego lub wielu sąsiadujących ze sobą dorzeczy wraz ze związanymi z nimi wodami podziemnymi oraz morskimi wodami wewnętrznymi i wodami przybrzeżnymi, będący główną jednostką przestrzenną w gospodarowaniu wodami
 20. Co to jest scalona część wód powierzchniowych?
  Są to jednolite części wód, które zostały zgrupowane na potrzeby opracowywania pierwszych planów gospodarowania wodami.
 21. Co to jest silnie zmieniona część wód?
  Jednolita część wód powierzchniowych, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w wyniku działalności człowieka (np. poprzez regulacje, przesunięcia, zabudowę techniczną, itp.).
 22. Co to jest sztuczna część wód?
  Jest to jednolita część wód powstała w wyniku działalności człowieka (np. kanał wybudowany do celów żeglugowych).
 23. Co to są wody przejściowe?
  Są to wody powierzchniowe znajdujące się w ujściach rzek lub w pobliżu ujść rzek, które z uwagi na bliskość wód słonych wykazują częściowe zasolenie, pozostając w zasięgu znaczących wpływów wód słodkich oraz morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej.
 24. Co to sa wody przybrzeżne?
  Wody przybrzeżne obejmują pas wód morskich o szerokości jednej mili morskiej liczonej od linii podstawowej morza terytorialnego, z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej oraz przyległych do nich wód morza terytorialnego. W przypadku, gdy zasięg wód przejściowych jest większy niż jedna mila morska, zewnętrzna granica tego zasięgu stanowi zewnętrzną granicę wód przybrzeżnych.

x Informujemy, że strona www.apgw.kzgw.gov.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności.