Logotypy programu Pomoc techniczna, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz flaga Unii Europejskiej

Formularz do zgłaszania uwag do projektu przeglądu istotnych problemów w gospodarce wodnej (IP)

Ramowa Dyrektywa Wodna stanowi podstawę systemu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w Unii Europejskiej. Kraje członkowskie na jej mocy zobligowane są do opracowania i aktualizacji (co 6 lat) planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW). Plany te mają na celu dążenie do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, poprawy stanu zasobów wodnych, poprawy możliwości korzystania z wód, zmniejszenia presji antropogenicznych i ich wpływu na stan wód, poprawy ochrony przeciwpowodziowej.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem II aktualizacji PGW. Wykonanie przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej na obszarze dorzeczy wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi wypełnienie wymagań przepisów obowiązującego prawa, tj. art. 14 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327, s. 1) oraz art. 319 ust. 4 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm.).

Projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej stanowi przedmiot 6-miesięcznych konsultacji społecznych, w ramach których m.in. udostępnia się w wersji elektronicznej formularz umożliwiający zgłoszenie uwag.

Przygotowany formularz interaktywny dostępny będzie przez cały okres konsultacji społecznych, tj. od 18 grudnia 2019 do 18 czerwca 2020 r. włącznie.

Wszystkie otrzymane komentarze i uwagi zostaną poddane analizie przez zespół autorów dokumentu.
Możesz wybrać kilka odpowiedzi.
Możesz wybrać kilka odpowiedzi.
Możesz wybrać tylko jedną odpowiedź.
Możesz wybrać tylko jedną odpowiedź.
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK